Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Rozhovor s Jarkem Kolem - peklad

Report s Jarkem Kolem - hlavnm designrem Pterodonu, jet z doby, kdy Vietcong 2 nebyl vydn. Report v originlnm znn najdete na GameSpy.com.

Peklad v etin

Jarek Kol Jarek Kol

GameSpy: Vietcong pomohl nastavit standard pro hry z Vietnamsk vlky. lo o to, jak ruku v ruce nabzet nejenom intenzivn akci, ale tak siln smysl ponoen do hry. Jak druh pbhu meme oekvat od Vietcongu 2 a jak do nj zapojte hre?
Jarek Kol: V lednu 1968 se zdlo, e Jin Vietnam, podporovan americkmi ozbrojenmi silami, definitivn zvtzil ve vlce. Nae hra zane ;jeden den ped Tet oslavou(to jest Nov rok) a zaostuje se na to, jak by amerit vojci proili bezpen svj as bhem nudnch dn povinn sluby uvnit msta Hue. Bylo pedpokldno, e to nebude opravdu nebezpen nebo obtn kol. Ale bhem Tet noci, kdy dstojnci pijc ampask s jinmi vietnamskmi veliteli slavcmi blzk konec vlky, se vechno zmnilo. Nkolik dalch tdn bylo Hue msto jednch z nejvce agresivnch a intenzivnch severovietnamskch tok na rezidentnch americkch slch.

GameSpy: Nkte hri ctili prvn dl trochu nezamen, zkouejc nabzet jaksi celkov pohled na slavn lokality, bitvy a tma z vlky. Co vs vedlo k tomu, e se tak soustedte na Tet Offensvu v Hue, namsto toho abyste se soustedili na jin lokality a udlosti? Jak druh scn nebo mis meme oekvat?
Jarek Kol: Nae hra m uviteln pbh hnan hrovm charakterem, kter se odehrv v jedn oblasti po nkolik tdn. Pro single-player kampa jsme volili tento pstup spe ne, jak vy kete, soubor nhodnch mis umstnch v rznch lokalitch a v rznm ase. Je zde mnoho variant, protoe spiknut kolem Tet ofensvy v csaskm mst Hue nm dv mnoho velmi zajmavch lokalit a scn. Jestli se podvte na Hue geograficky, najdete zde hustou dungli, dce obydlen pedmst, mstsk ulice, rzn domy, vodn kanl, a dokonce extrmn velkou starovkou citadelu s Csaskm palcem.

GameSpy: Jak moc se bude Vietcong 2 dret historie, a bude hra smovat vce k realismu nebo filmov stlece?
Jarek Kol: Hra je mnohem vce realistick ne mnoho jinch na trhu, ale pro ns je zbavn faktor vc dleit ne autentinost. Zdokumentovali jsme vechno z historickho hlediska, ale ne by nco ublilo he, pak to vdy radi zmnme v legraci.

GameSpy: Rozhodli jste se zahrnout druhou kampa kde budeme hrt za Vietcong. To je vzcn dostat se do hry jako "neptel" v kampani hry zaloen na skutenosti. Hri si o to kali. Nebojte se mon polemiky? Vietnamsk vlka je jet hork tma pro mnoho z tch, kte v n bojovali.
Jarek Kol: Nechci zanat njak politick diskuze, ale osobn si nemyslm, e lid, kte bojovali za Vietcong byli prost vichni patn. Vme o tom a ve Vietcongu 2 poneseme zodpovdnost za to, e ukeme konflikt z obou stran - je to nco, co nikdy nikdo neudlal, a u v njakm populrnm filmu nebo ve he. Navc k silnmu vyprvn a emocionlnmu aspektu, kter myslme, e bude zajmav pro vechny hre - tato dvojit perspektiva tak pinese hodn novch hernch element. Ale abych utiil njak americk obavy, musm ct, e akoliv budete hrt jak inenr Vietcongu, vtinou budete bojovat proti jinm vietnamskm vojenskm jednotkm.

GameSpy: Jak tsn bude kampa za Vietcong zrcadlovm obrazem americk kampan? Bude mt stejn hlavn nastaven, nebo to budou stejn mise, ale budou za druhou stranu?
Jarek Kol: Prvn mise za Vietcong bude zanat est msc ped Tet ofensvou a uke jak n vietnamsk hrdina skon ve vietcongsk jednotce. Pak nsleduj ppravy a proveden toku na Hue bhem Tet noci.

GameSpy: Bude Vietcong 2 obsahovat stejn mod rychl bitky, kter byl v prvnm dlu?
Jarek Kol: Toto jet nen rozhodnuto, ale rychl bitka, rys prvnho dlu, byl milovan mnoha hri kte nechtli, nebo nemohl hrt online.

GameSpy: Vietcong 2 bude dajn obsahovat pes padest (!) zbran. Na jak druh zvltnch zbran se meme tit, mimo obvykl M16 apod.?
Jarek Kol: Nebudu pesn popisovat co najdete ve VC2, ale dm vm t opravdu zajmav a mimodn pklady toho, na co se me tit: rozmstiteln M2 Caliber .50 machinegun, RPG - 7 raketov vystelova a elephant-hunting trombone gun. Nae idea byla zachytit vechny zbran uvan ve vietnamsk vlce. Akoli jsme pr kus zbran do VC2 nedali kvli dalm datadiskm, bude Vietcong 2 obsahovat vtinu z nich. Ty zbran, kter chyb jsme nemli monost detailn ;zkoumat a proto je uvedeme a pozdj. Ve skutenosti ale poet zbran nen opravdu dleit pro single-player, protoe potebujete zkladn zbran, ne tucty ke stdn. Ale pro multi-player, potebujeme mt vce zbran, aby hra byla zajmavj.

GameSpy: Multi-playerov volby zn svdn - a 64 hr, monost dit vozidla a vce. Jak mody a mapy meme oekvat, a jak hrsk tdy a vozidla budeme moci vidt?
Jarek Kol: Kvli velkmu spchu multi-playeru v prvnm dlu jsme dali hodn sil do multi-playeru pro Vietcong 2. Tak dva roky, kdy jsme podporovali a spolupracovali s online hri, nm pineslo znan zkuenosti a mylenky. Vechny tyto aspekty udlaj multi-player Vietcong 2 vc vyven a hrateln. Akoli pidme rznorodost, monost dit vozidla a velk mapy, budeme se dret prvnho dlu. N hlavn zjem zstv v pchotnm boji. Hr bude schopen hrt za stejn tdy jak ve VC1, ale tentokrt jsou vce vyven a maj vt arsenl zbran. A tak jsme pidali nkolik novch td, kter ale zatm nechceme zveejnit

GameSpy: Je skvl slyet o njak potaov he uvdjc kooperativn mod, kter ve Vietcongu 2 bude. Co nm me ci o kooperativnch volbch? Jsou tyto mise svzny s hlavn kampan?
Jarek Kol: Rozhodn nebudeme spojovat kooperativn mod, uren pro vce hr se single-playerem. N hlavn cl pro tento mod je celkov hratelnost a pbh. Dobe hrateln kooperativn mise vyaduj dobe pipraven bojov situace pro vce hr, spolu s nepedpovditelnm chovnm neptel. Nauili jsme se hodn z kooperativnch mis ve First alf a Red Dawnu. Tak oekvejte velmi vyrovnan co-op mod. Tak se musm zmnit o zajmavm prvku, o tom jak kooperativn mod ve Vietcongu nezarostl asem. Byl jsem pekvapen jak se hri zlepovali. Administrativn a hypermodern skupina znm jako tm Respawn, pipravuje rzn vysoce realistick kooperativn mise. Hri tvo skupinu, kter spolu opravdu spolupracuje a komunikuje hlasem. Dky tomu pomalu postupuj skrz prosted, kter je pro n neznm a to pipomn skuten boj. Myslel jsem si, e tento typ hry je pli tk a nudn pro prmrn hre. Ale mnoho lid hraje tyto mise kvli extrmn atmosfe a napt. Jsme v zkm kontaktu s tmito hri, tak mete oekvat skvl mod pro vce hr. Tte se!

Peloil

MauT!nek

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!